BEZPIECZEŃSTWO

ROLLS69.PL szanuje Twoją prywatność. W konsekwencji, z uwagi na dążenie do rzetelności oraz transparentności działań związanych z prowadzeniem SERWISU ROLLS69.PL ustanawia POLITYKĘ, która stanowi informacje o stosowanych standardach i praktykach w zakresie przetwarzania informacji o Tobie oraz innych użytkownikach SERWISU, w tym zaś informacji, które stanowią DANE OSOBOWE, a które Ty lub inni użytkownicy mogą dostarczyć ROLLS69.PL w trakcie korzystania z SERWISU.

Przed skorzystaniem w jakiejkolwiek formie z SERWISU, w tym przed skorzystaniem z informacji oraz aplikacji umieszczonych w SERWISIE, każdy użytkownik winien zapoznać się z pełną treścią POLITYKI. Korzystanie z SERWISU oznacza akceptację procedur i standardów stosowanych przez ROLLS69.PL i wynikających z POLITYKI.

W przypadku braku akceptacji POLITYKI w całości lub jakiejkolwiek części prosimy o nie korzystanie z SERWISU. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią POLITYKI uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z ROLLS69.PL , korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu POLITYKI.

Uwagi ogóle
1. POLITYKA podzielona została na wewnętrzne jednostki redakcyjne.
2. Niezależnie od zastosowanego podziału, POLITYKA stanowi kompleksową całość, a żadna z jej części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

Definicje
3. Jeśli w treści POLITYKI wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym wielkimi literami nadano następujące znaczenie:
(i) ADRES IP – oznacza adres protokołów internetowych, który stanowi informację, która umożliwia identyfikację konkretnego UŻYTKOWNIKA;
(ii) DANE OSOBOWE – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez UŻYTKOWNIKÓW, a zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz przetwarzane przez ROLLS69.PL ;
(iii) ROLLS69.PL – oznacza Agatę Kossowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CANNMEDIA Agata Kossowska z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Strzembosza 3A/39, 20 – 153 Lublin, NIP 946-245-38-93, REGON 061714953;
(iv) POLITYKA – oznacza niniejszą politykę prywatności SERWISU;
(v) SERWIS – oznacza serwisy internetowe w domenie www.rolls69.pl;
(vi) USTAWA – oznacza polską ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1371);
(vii) UŻYTKOWNIK – oznacza podmioty odwiedzające oraz korzystające, w tym poprzez udostępnianie ROLLS69.PL DANYCH OSOBOWYCH, z SERWISU;
(viii) WITRYNY ZEWNĘTRZNE – oznacza strony internetowe, serwisy, witryny i portale, które nie stanowią własności ROLLS69.PL.

Odesłania poza SERWIS
4. SERWIS zawierać może odesłania (linki) do WITRYN ZEWNĘTRZNYCH.
5. Skorzystanie z odnośnika do WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ oznacza, że UŻYTKOWNIK dobrowolnie godzi się na odwiedzenie WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ i jednocześnie zobowiązany jest on do samodzielnego zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą w ramach WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ.
6. ROLLS69.PL nie podnosi żadnej odpowiedzialności w zakresie korzystania przez UŻYTKOWNIKA z WITRYN ZEWNĘTRZNYCH, w tym zaś w szczególności za jej treść, pliki „cookies”, treść polityki prywatności WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ, jej zgodność z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym oraz standardy i procedury stosowane przez właściciela bądź użytkownika WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ w zakresie ochrony prywatności, w tym zaś DANYCH OSOBOWYCH.

Zasady zbierania DANYCH OSOBOWYCH
7. Dla korzystania z SERWISU nie jest konieczne podawanie DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW, przy czym podczas korzystania z SERWISU mogą być gromadzone w sposób automatyczny dane lub informacje dotyczące UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności zaś ADRESY IP, pliki „cookies”, tagi internetowe i dane o nawigacji.
8. Korzystanie z niektórych zawartości SERWISU może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez UŻYTKOWNIKA DANYCH OSOBOWYCH, przy czym udostępnienie DANYCH OSOBOWYCH zawsze jest dobrowolne. Niepodanie DANYCH OSOBOWYCH wiązać się może z ograniczeniem w dostępności do zawartości SERWISU.
9. Korzystanie z SERWISU za pośrednictwem urządzeń mobilnych wiąże się z możliwością pozyskania przez ROLLS69.PL danych identyfikacyjnych ww. urządzeń, w tym operatora usługi internetowej dostarczanej do urządzenia mobilnego oraz numeru abonenta.
10. ROLLS69.PL prowadzić może sondaże oraz ankiety, jak i zadawać pojedyncze, skonkretyzowane pytania w celu udostępnienia przez UŻYTKOWNIKA określonych danych, w tym DANYCH OSOBOWYCH.
11. Partycypacja, jak i udzielanie odpowiedzi w ramach działań wskazanych w punkcie 11 POLITYKI jest zawsze dobrowolne.
12. DANE OSOBOWE udostępniane za pośrednictwem SERWISU nie mogą obejmować tzw. danych wrażliwych w rozumieniu art. 27 ust. 1 USTAWY.
13. ROLLS69.PL podejmuje działania przewidziane przepisami USTAWY w przedmiocie ochrony udostępnionych przez UŻYTKOWNIKÓW, w trakcie lub w związku z korzystaniem z SERWISU, DANYCH OSOBOWYCH.

Zakres udostępnienia oraz przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH przez UŻYTKOWNIKA
14. ROLLS69.PL może prosić UŻYTKOWNIKA o podanie następujących DANYCH OSOBOWYCH:
(i) imienia i nazwiska;
(ii) adresu;
(iii) numeru telefonu.
24. UŻYTKOWNIK w każdej chwili może odwołać zgodę na przetwarzanie swoich DANYCH OSOBOWYCH. Odwołanie zgody na przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH wiązać się może z brakiem możliwości korzystania przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU.
25. UŻYTKOWNIK może w dowolnej chwili zażądać usunięcia w całości bądź w części swoich DANYCH OSOBOWYCH. Żądanie usunięcia w całości bądź w części DANYCH OSOBOWYCH wiązać się może z brakiem możliwości korzystania przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU.
26. ROLLS69.PL może odmówić usunięcia DANYCH OSOBOWYCH w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA regulaminów SERWISU lub innych, wiążących UŻYTKOWNIKA, regulaminów, a także naruszenia przez UŻYTKOWNIKA przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie DANYCH OSOBOWYCH wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych
27. ROLLS69.PL zobowiązuje się do szczególnej dbałości o właściwy stopień zabezpieczeń oraz do zachowania poufności zgromadzonych za pośrednictwem SERWISU informacji, w tym zaś DANYCH OSOBOWYCH.
28. ROLLS69.PL, w szczególności, wypełnia wszelkie obowiązki spoczywające na ROLLS69.PL jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym z USTAWY.

Logowanie do SERWISU
29. UŻYTKOWNICY powinni utrzymywać w poufności dane logowania do SERWISU, w szczególności zaś swój login i hasło.
30. W przypadku korzystania z jednego stanowiska pracy (komputera) wspólnie z innymi osobami, po zakończeniu pracy oraz korzystania z SERWISU, nastąpić powinno wylogowanie.
31. W przypadku korzystania z zawartości SERWISU dostępnych po udostępnieniu na rzecz ROLLS69.PL DANYCH OSOBOWYCH, w przypadku stwierdzenia, że DANE OSOBOWE są niezgodne z prawdą ROLLS69.PL jest uprawniony do trwałego usunięcia konta UŻYTKOWNIKA oraz wszelkich wprowadzonych przez niego do SERWISU informacji, co nie wyłącza podjęcia dalej idących kroków przewidzianych przepisami prawa.

Informacje zbierane automatycznie; polityka „cookies”
32. Poza dobrowolnie udostępnianymi przez UŻYTKOWNIKA DANYMI OSOBOWYMI oraz rejestrowanymi ADRESAMI IP ROLLS69.PL za pośrednictwem SERWISU zbiera informacje o UŻYTKOWNIKACH wykorzystując pliki „cookies”, tj. pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z SERWISEM. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest ROLLS69.PL oraz Google. Google:
(i) „cookies” wykorzystuje celem tworzenia statystyk SERWISU;
(ii) umocowany jest do udostępnienia informacji o „cookies” podmiotom zewnętrznym, jeśli wymagają tego przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, jak i w przypadku powierzenia przetwarzania informacji o cookies” podmiotom zewnętrznym.
33. Pliki „cookies” nie służą do identyfikacji tożsamości UŻYTKOWNIKA, nie powodują zmiany konfiguracji urządzeń UŻYTKOWNIKA oraz nie mają żadnego wpływu na działanie tych urządzeń.
34. Pliki „cookies” wykorzystywane mogą być w celu:
(i) dostosowania zawartości SERWISU do preferencji UŻYTKOWNIKA oraz optymalizacji korzystania z SERWISU;
(ii) podtrzymania sesji logowania w SERWISIE;
(iii) indywidualizację SERWISU;
(iv) tworzenia statystyk dotyczących korzystania z SERWISU.
35. W ramach SERWISU wykorzystywane są pliki „cookies”:
(i) sesyjne, tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia SERWISU dokonanego w dowolnej formie przez UŻYTKOWNIKA i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania.
(ii) Google Analitics (tzw. cookies www.google.com/analytics), które służą tworzeniu statystyk SERWISU.
36. Każda przeglądarka internetowa zawiera opcję wyłączenia plików „cookies” dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. Celem uzyskania informacji o sposobie wyłączenia plików „cookies” należy zwrócić się o przedmiotową informację do producenta stosowanej przeglądarki.
37. Pozostawanie w SERWISIE bez dokonania wyłączenia plików „cookies” wiąże się z wyrażeniem zgody na pobieranie plików „cookies”. Szczegółowe informacje o „cookies” uzyskać można w sekcji Pomoc stosowanej przeglądarki internetowej.

Kontakt
38. Wszelkie kontakty UŻYTKOWNIKA z ROLLS69.PL podejmowane są za pośrednictwem:
(i) poczty e-mail pod adresem sklep@rolls69.pl;
(ii) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: CANNMEDIA Agata Kossowska (ROLLS69.PL), ul. Tomasza Strzembosza 3A/39, 20 – 153 Lublin;
(iii) telefonu, pod numerem 811 253 854.

Pin It on Pinterest